Informació

Requisits

 • Destinar aquest habitatge a residència habitual i permanent del titular
 • No ser propietari de cap habitatge
 • No ser titular de cap altre contracte de lloguer (ni de renda lliure, ni de protecció oficial ni de promoció pública).
 • Tenir uns ingressos familiars aproximats a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Com a criteri general, es recomana que l'import del lloguer no superi el 40% dels ingressos familiars nets.

Documentació

 1. Fotocòpia dels documents d'identitat (vigents)
 2. Volant d'empadronament
 3. Document justificatiu dels ingressos familiars:

Per a tots els sol·licitants en actiu, document de la retribució mensual (2 nòmines actuals).

En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió.

(Nota informativa: no s'acceptarà cap sol·licitud com a complerta sense adjuntar la documentació demanada)

Condicions del lloguer

 • Tots els pisos són de protecció oficial
 • Contracte de lloguer per una durada de 3 anys, renovable
 • Pagament d'un mes de fiança
 • Tots els pisos són SENSE MOBLES
 • Tenim pisos de 1, 2 i 3 habitacions
 • Superfície aproximada dels pisos entre 45 i 90 m2

Els preus estan fixats segons els mòduls de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge)

www.gencat.cat